Polityka Prywatności „BUTIK VALENTINA” wraz z Informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa między innymi:
 3. zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu;
 4. zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, które służą realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez RADOSŁAW SKRUDLIK z siedzibą w 44-217 Rybnik, Graniczna 83H, lok. 2, NIP: 5471865216 , REGON: 241306637. jako Administratora danych osobowych;
 5. zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Serwis;
 6. Korzystając z Serwisu- to jest Sklepu internetowego oraz odwiedzając stronę [adres strony www] każdy Użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 7. Wszelkie uwagi, pytania, wnioski dotyczące niniejszej Polityki prywatności, plików Cookies, czy powiadomieniami WebPush należy kierować na adres email biuro@butik-valentina.pl.
 • §1 definicje
  1. Administrator danych osobowych- RADOSŁAW SKRUDLIK z siedzibą w 44-217 Rybnik, Graniczna 83H, lok. 2, NIP: 5471865216 , REGON: 241306637. dalej zwanym: BUTIK VALENTINA - Sprzedający oraz podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu;
  2. Pliki Cookies- dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych BUTIKU VALENTINA (w tym Sklepu internetowego), w tym zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
  3. Polityka prywatności- niniejszy dokument dostępny pod domeną [wpisać adres www pod którym w PDF na stronie internetowej Sklepu otworzy się plik zawierający niniejszy tekst] zawierający informacje wskazujące Użytkownikom Sklepu oraz Kupującym w Sklepie internetowym www.butik-valentina.pl zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Sklepu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania danych, informacji i materiałów prezentowanych w Sklepie;
  4. Powiadomienia Web Push – wszelkie komunikaty wyświetlane podczas przeglądania Serwisu, mogące zawierać informacje marketingowe BUTIKU VALENTINA wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika;
  5. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą BUTIK KLADIA prowadzi serwis internetowy, działający również w domenie Sklepu internetowego www.butik-valentina.pl;
  6. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez RADOSŁAW SKRUDLIK z siedzibą w 44-217 Rybnik, Graniczna 83H, lok. 2, NIP: 5471865216 , REGON: 241306637. za pośrednictwem strony internetowej www.butik-valentina.pl, dalej: Sklep;
  7. Sprzedający- BUTIK VALENTINA- RADOSŁAW SKRUDLIK z siedzibą w 44-217 Rybnik, Graniczna 83H, lok. 2, NIP: 5471865216 , REGON: 241306637..
  8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
  9. Użytkownik- każdy podmiot odwiedzająca domenę Sklepu internetowego www.butik-valentina.pl, w tym Kupujący oraz podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  10. Kupujący – osoba będąca konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego;
 • §2 informacje wstępne
  1. Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu są zastrzeżone.
  2. BUTIK VALENTINA dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.
  3. BUTIK VALENTINA na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie internetowym, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu.
  4. BUTIK VALENTINA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu.
  5. BUTIK VALENTINA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.
 • §3 prawa autorskie
  1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność BUTIKU VALENTINA lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
  2. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  3. Zabronione jest dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu (Sklepu oraz danych pochodzących ze strony www.butik-valentina.pl bez zgody BUTIKU VALENTINA wyrażonej na piśmie, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
  4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu stanowiące chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez BUTIK VALENTINA podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • §4 ochrona danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
  2. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.
  3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający- RADOSŁAW SKRUDLIK z siedzibą w 44-217 Rybnik, Graniczna 83H, lok. 2, NIP: 5471865216 , REGON: 241306637..
  4. Użytkownik Serwisu, którego dane przetwarza BUTIK VALENTINA ma pełne prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • sprostowania danych osobowych,
   • poprawienia danych osobowych,
   • żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych przez Sprzedającego zgodnie z ww. ustawą o przetwarzaniu danych osobowych, RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
  5. BUTIK VALENTINA czyni zastrzeżenie, danych Użytkownika zbieranych automatycznie (zgodnie z treścią niniejszej Polityki Prywatności) nie da się zmienić lub usunąć.
 • §5 gromadzenie danych
  1. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie- w takim zakresie, w jakim jest on niezbędny dla prawidłowej realizacji umowy, zawartej pomiędzy Sprzedającym,
  2. a Kupującym na skutek złożonego przez Kupującego zamówienia w Sklepie.
  3. Wszystkie dane zgromadzone w Sklepie zbierane są zatem za przyzwoleniem Kupującego, w szczególności za pośrednictwem zamieszczonego w Sklepie formularza umożliwiającego złożenie zamówienia lub poprzez przekazanie ich przez Kupującego Sprzedającemu za pośrednictwem poczty e-miał Kupującego (przy składaniu zamówienia).
  4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Radosław Skrudlik w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym na przykład w celach handlowych, celach marketingowych oraz celem wysyłki newslettera).
  5. Radosław Skrudlik informuje, że podczas wizyty Użytkowników Serwisie w sposób automatyczny (sposób bierny) zbierane są ich dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
 • §6 przetwarzanie danych
  1. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedającego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, przez Sprzedającego- celem realizacji złożonego zamówienia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego następuje przez Sprzedającego w celu zawierania i wykonywania umowy sprzedaży, umów o świadczenie usług, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
  3. W związku z prowadzeniem Serwisu, BUTIK VALENTINA zbiera i przetwarza informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych- powyższe dane BUTIK VALENTINA przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej;
  4. W związku z prowadzeniem Sklepu BUTIK VALENTINA przetwarza dane Kupujących, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adresy e-mail, dane dotyczące zakupów, karty kredytowej lub płatności przesyłane do BUTIK VALENTINA przez Kupujących.
  5. Dane osobowe zamieszczone w formularzu rejestracyjnym czy przy złożeniu zamówienia, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania bieżącej oferty BUTIKU VALENTINA mogą być przetwarzane – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody.
  6. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i rozpatrzenia (ewentualnie także rozstrzygnięcia przez sąd) roszczeń Kupującego oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa o rachunkowości i ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT).
  7. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach aniżeli realizacja umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.
  9. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Kupującego, przesłaną na adres e-mailowy: biuro@butik-valentina.pl.
 • §7 pliki Cookies
  1. Serwis może wykorzystywać pliki Cookies (tzw. "ciasteczka"), identyfikujące Użytkownika Serwisu- w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
  2. Cookies nie zawierają danych osobowych a warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
  3. BUTIK VALENTINA informuje, że szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
  4. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych- w tym np. częściowo lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
  5. W przypadku braku zmiany ustawień plików Cookies przez Użytkownika, pliki te zostaną zapisane w pamięci Urządzeń.
  6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  7. BUTIK VALENTINA zastrzega, że zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
  8. BUTIK VALENTINA oświadcza, że stosowane w Serwisie pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika- zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość BUTIK VALENTINA wykorzystuje dwa typy plików Cookies tzw. trwałe oraz sesyjne, przy czym mechanizm żadnego z nich nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  9. BUTIK VALENTINA wykorzystuje pliki Cookies głównie w celach: analiz i badań oraz audytu oglądalności, konfiguracji Serwisu, świadczenia usług reklamowych.
 • §8 powiadomienia Web Push
  1. BUTIK VALENTINA udostępnia za pośrednictwem Serwisu powiadomienia Web Push.
  2. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację.
  3. Celem wyrażenia zgody na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inny, bliskoznaczny komunikat oznaczający twierdzące wyrażenie woli trzymywania powiadomień.
  4. BUTIK VALENTINA informuje, że zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
  5. BUTIK VALENTINA nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push.
 • §9 zmiany Polityki Prywatności
  1. BUTIK VALENTINA może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach BUTIK VALENTINA co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych.
  2. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.
  3. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.
 • §10 kontakt
  1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby BUTIK VALENTINA lub na następujący adres email: biuro@butik-valentina.pl.